بسته کامل کسب درامد از بورس به همراه توضیحات کامل وتمامی روش های ممکمن

بسته اموزشی کسب درامد از بورس شما با استفاده ازاین بسته میتوانید با اندکی وقت در روز کسب درامد کنید. …

طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری

بخشهاي اصلی طرح توجیهی تیپ تولید داربست های نانو ساختار پلیمری عبارتست از : فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – معرفی محصولات طرح توجیهی تیپ تولید داربست های نانو ساختار پلیمری فصل سوم – مطالعات بازار طرح توجیهی تیپ تولید داربست های نانو ساختار پلیمری فصل چهارم – مطالعات ملی و اقتصادی طرح توجیهی تیپ تولید داربست های نانو ساختار پلیمری طرح های آماده ارائه شده بر اساس مختصات و مشخصات فرضی محاسبه و تهیه شده اند و قطعا داده ها بر اساس نرخ های سالهای گذشته میباشد، اما قطعا کمک خواهد کرد تا دیدی بهتر از سرمایه گذاری در زمینه مدنظر پیدا نمائید و با چارچوب پروژه بیشتر و بهتر آشنا شوید. بدیهی است تیپ گزارش هایی که توسط کارشناسان ما و بر اساس مختصات مد نظر سرمایه گذار تهیه میشود با نمونه طرح های آماده کاملا متفاوت و بر اساس استانداردها و نرخ های بروز انجام میشود. موارد کاربرد : مهندسی بافت موضوعات بررسی شده در این طرح : تاریخچه مقدمهمعرفی داربست های نانو ساختار پلیمرینام و کد داربست های نانو ساختار پلیمری (آیسیک ۳)معرفی محصول و خواص آنبررسی و ارائه استان …

طرح توجیهی تولید تنگستن

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻤﺪه ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﻳﺪن ﻓﻮﻻدﻫﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺳﺨتی آﻧﻬﺎ باقی می ماند. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻻد ﺷﺎﻣﻞ ۱۵ ای ۲۰ درﺻﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺮوم و واﻧﺎدﻳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن میﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺨشی از ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺸﻮد. ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل دارﻧﺪ، درﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ و ﻓﺮﺳﻮدگی ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺧﻮد ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻴﻠﻴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻟﻴﺎژ ﻣﺮﻛﺐ از ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ، ﻛﺮوم و ﻛﺒﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر می رود. معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت تنگستن:طرح توجیهی تولید صنایع تنگستن:۰۷۲۹ موارد مصرف و کاربرد تنگستن:در فلزات سخت همچون محفظه ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ، ﻣﺘﻪ ﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ، ﺣﻔﺎری، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮری، ﻧﻈﺎمی، ﻓﻮﻻدﻫﺎی اﺑﺰاری، ﺳﻮﭘﺮآﻟﻴﺎژﻫﺎ و… اهمیت تولید تنگستن در کشور:از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮﺗﮋیک اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﻮعی ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻤﺪه ذﺧﺎﺋﺮ در ﻣﺤﺪوده ای ﺧﺎص، ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻌﺎدﻻتی ﺧﺎص و ارزشی روانی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎهی ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎمی در ﻛﻨﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺷﻨﺎیی و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد، ﻋﻤﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . تجهیز …

طرح توجیهی تولید دندریمرها

ساختار دندريتيک يكی از فراوانترين نمونه های ديده شده در طبيعت در ابعاد ماكرو ،ميكرو و نانو درختسان يک لغت يونانی است. دندريم معنی ريشه درخت و مروس به معنی بخش و جز تشكيل شده است. مثالهای زيادی از اين ساختار در سيستمهای غيرزنده نظير رعد و برق ، كريستال برف و هم در جانداران نظير ريشه درختان ها ، قارچ شبكه عصبی و پر پرندگان يافت ميشود. ابعاد دندريمرها در جانداران از چندين متر در ريشه درخت آن تا چندين ميليمتر در قارچها و يا ميكرون و نانومتر در شبكه عصبی مشاهده شده است . کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت دندریمرهاطرح توجیهی تولید محصولات آرايشی و بهداشتی آغشته به نانو نقره: ۲۴۲۴۱۵۶۰ طرح توجیهی تولید منسوجات آغشته به نانو نقره: ۱۷۲۹۱۲۱۷ طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی كاغذی آغشته به نانو نقره: ۲۱۰۹۱۲۴۰ موارد مصرف و کاربرد دندریمرهاصنايع آرايشی بهداشتی، صنايع دارويی ،صنايع نساجی، محيط زيست و تصفيه پساب كارخانجات ، صنايع پليمر.. اهمیت تولید دندریمرهاايجاد دسته چهارم ماكرومولكولها و سنتز تركيبات جديد دندريمری كه يكی از شاخه های اساسی نانوتكنولوژی است، خواص جديدی از اين تركيبات مشاهده شده است كه كار …

طرح توجیهی تولید دارو های دامی

رشد جمعيت و افزايش روزافزون مصرف مواد غذايی، به عنوان يكی از مشكلات جوامع امروزی به حساب می آيد. توليد محصولات كشاورزی و دامی از جمله مهمترين اهداف دولت جهت رفع نياز به جوامع به حساب می آيد. احداث دامداريها و توليد محصولات دامی يكی از جمله راهكارهای رفع نياز غذايی بشر به حساب می آيد كه استفاده از تكنولوژيهای جديد در اين بين، به رشد اين صنعت نيز كمک ميكند. رشد توليد، نيازمند سرمايه گذاری بيشتر و كنترل بيشتر شرايط توليد می باشد. استفاده از داروها و مكملهای دامی در صنعت دامپروری جديد نياز ضروری اين صنعت به حساب می آيد. پيشرفت بيماريها و لزوم كنترل بيشتر دامها از جمله مواردی است كه استفاده از داروها را زمان حال بيشتر نمايان ميكند. از اینرو از داروهای دامی ميتوان به عنوان ابزاری جهت كنترل بيماری ها و افزايش توليد محصولات دامی استفاده نمود معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت داروی دامطرح توجیهی تولید داروهای مورد مصرف دام و طيور: ۲۴۲۳۱۸۱۰ موارد مصرف و کاربرد طرح تولید داروی دامداروهای دامی امروزه به عنوان يكی از ملزومات صنعت دامپروری به حساب می آید كه از يک سو سبب كاهش تلفات و مشكلات ناشی از …

طرح توجیهی تولید شیشه شیر بچه

  معرفی محصول شیشه شیر کودک یک بطری به همراه پستانک است که معموال زمانی که مادر با سینه خود کودک را تغذیه نمیکند یا برای فردی که نمیتواند از ظروفی مانند فنجان بنوشد، استفاده میشود. شیشهشیر معموال زمانی استفاده میشود که دسترسی به مادر نباشد.   بطریها برای تغذیه کودکان از قرنها پیش به خاطر خواص فیزیکی و شیمیایی آن در نقاط مختلف جهان از جمله ایران معمول بوده است. نخستین نوع آنها شامل نوعی سماور با دو قسمت باز بود که یکی برای ریختن مایع به درون بطری و دیگری برای در دهان گرفتن کودک مورد استفاده قرار می گرفته است. بهطور مسلم بطری شیر بچه حداقل بیش از پنج قرن است که رفته رفته با گذشت زمان دچار تغییر گشته است. شیشه شیر بچه در قرن شانزدهم شبیه به اردک بود و کودک از نوک پستانک نصب شده روی بطری شیر، مینوشید. بطری های شیر بچه مدرن به شکل سیلندر و از پالستیک یا شیشه است. برخی شیشه های شیر جدید برای تمیز و استرلیزه کردن آسان است گاه شیشهای مرکب از شیشه و پالستیک ساخته شده است .از اواخر قرن 02 بطری شیر بچه دستخوش تغییر شد. شیشه های الستیکی برای شیر بچهها ساخته شد امروزه بطری شیشه شیربچه از …

طرح توجیهی کسب کار آموزشگاه علمی آزاد

تعداد صفحه: 17 صفحه ساختار رنگ:سیاه و سفید و رنگی این طرح 100% به صورت ورد بوده و شما می توانید پس از دانلود طرح به راحتی آن را در ورد ویرایش کنید.      اگر طرح مورد نظر شما در سایت نیست از طریق قسمت پشتیبانی سایت با ما تماس بگیرید تا طراحی گردد و در سایت قرار گیرد   …

طرح توجیهی تولید صافی پرلیتی

طرح کارآفرینی تولید صافی پرلیتی مناسب برای ارائه به ادارات و سازمانها و بانک ها برای اخذ وام برای احداث کسب و کار های زودبازده موارد کاربرد : فیلتراسیون آب , حلال ها , روغن های پتروشیمی , قند شکر ، روغن نباتی و آبمیوه معرفی محصول : خاک پرلیت به دلیل خاصیت معدنی خود دارای مواد معدنی غنی از جمله آهن ، سدیم،کلسیم و کانیهای دیگر است. پرلیت فرآوری شده کاملاً سبک و سفید رنگ میباشد پرلیت در ترکیب خود ، دارای ۲ الی۶ درصد آب می باشد. طبیعی است که ضمن گرما دادن به این ماده و تبخیر آب موجود ، حجم ثانوی بین ۴ الی۲۰ برابر حجم اولیه افزایش می یابد و شکل فیزیکی با منافذ بسیار زیاد ایجاد می شود …. موضوعات بررسی شده در این طرح : تاریخچه مقدمهمعرفی صافی پرلیتینام و کد صافی پرلیتی (آیسیک ۳)معرفی صافی پرلیتی و خواص آنبررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی صافی پرلیتیقیمت صافی پرلیتی در ۵ سال گذشتهتوضیح موارد مصرف و کاربرد صافی پرلیتیبررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف صافی پرلیتیشرایط صادراتوضعیت عرضه و تقاضای صاف …

طرح توجیهی تولید رنگدانه اکسید اهن

رﻧﮕﺪاﻧﻪ های طبیعی از زمان های بسیار دور مورد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻣﻮاد ﻃﺒیعی ﻣﺜﻞ ﺧﺎک ﺳﺮخ، زﻏﺎل ﭼﻮب، ﺧﺎک رس و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده می کردند. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ۱۸ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺻﻨﻌتی ﺗﻮﻟﻴﺪ شدند. ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺒﺎﻟﺖ، اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ۱۹ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻗﺮن ۲۰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻠمی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﻧﻮاع رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. در رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی غیر آلی، ﻻﻧﺘﺎﻧﻴﺪﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺘﻘﺎلی ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص ﻧﻮری ﻛﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوانی در رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮﻧﺪ. اﻫﻤﻴﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺳمی ﺑﻮدن، ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﻴﻤﻴﺎیی، داﻣﻨﻪ ﺑﺰرگ رﻧﮓ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ ﻫﺎی و ﻣﺸکی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن، ﻫﻤﻮاره اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ است. معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت رنگدانه اکسید آهنطرح توجیهی تولید رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪنی: ۲۴۲۲۱۶۳۱ موارد مصرف و کاربرد رنگدانه اکسید آهنرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﺳﻨﺘزی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبی در ﭘﻮﺷﺶ دادن و اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر و ﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎیی ﻣﻘﺎوم …

طرح توجیهی تولید سوپ عصاره میگو

  میگو یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،100 گرم میگو ، حاوی 77 میلی گرم آب ، 99 کالری انرژی 1/18 گرم پروتئین ، 0/8 میلی گرم چربی ، 163میلی گرم کلسترول و 91 میلی گرم قند است.   از نظر مقایسه ای نسبت به سایر غذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گر وه ماکیان ، میگو ، کالری کم تری دارند  . پروتیئن موجود در میگو کیفیت باالیی داشته و حاوی تمام اسید آمینه های الزم جهت رشد می باشد.   پروتئین میگو همانند سایر جانوران دریایی به دلیل نداشتن بافت هم بند به راحتی هضم می شود.   برای گروه هایی از مردم نظیر افراد مس ن که در جویدن و هضم ؼذا مشکل دارند ؼذای حاوی میگو گزینه مناسبی برای تامین پروتئین روزانه آنها است.میگوها در کل دارای چربی کمی می باشند ، اسیدهای چرب امگا 3 که از دسته اسیدهای چرب ؼیر اشباع بوده و برای سالمتی مفید هستند ، در میگو ها به وفور یافت می شوند . این دسته از اسیدهای چرب می توانند در کاهش خطر بیماریهای قلبی موثر واقع شود.اسیدهای چرب امگا 3 هم چنین اجزای ضروری برای غشا سلول و بافت چشم است . میگو منبع غنی از ویتامین هایA ، ، B 12 B 6، C، D، …