پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 57       محتویات هدف كلي وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني درجهان وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني در ايران تعريف ارگونومي = ( علم راحتي ) ارگونومي علمي چند نظامه است كه در چهار حيطه عمده زير فعاليت دارد در آنتروپومتري بايستي اختلالات اسكلتي – عضلاني مرتبط با كار علل شايع بيماريهاي اسكلتي – عضلاني پيشگيري از اختلالات اسكلتي – عضلاني رعايت نكات آموزشي زير در انجام كار توسط كارگران ضروريست وضعيت ها وحالات بدني صحيح ستون فقرات براي حفظ وضعيت طبيعي بدن بايد كمردرد بحث در مورد برداريا محور هاي نيرو علل آسيب ها و صدمات به كمر علل رايج صدمه به كمر پيشگيري از آسيب هاي كمر       تمرين هائي براي كمك به كمرتان تمريناتي براي كاهش صدمات وارده به كمر و . .  .       قسمتی از پاورپوینت   هدف كلي: كاربرد اصول ودانش ارگونومي ( مهندسي عوامل انساني ) در حفظ وارتقاء سطح سلامتي كارگران د …

پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 57       محتویات هدف كلي وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني درجهان وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني در ايران تعريف ارگونومي = ( علم راحتي ) ارگونومي علمي چند نظامه است كه در چهار حيطه عمده زير فعاليت دارد در آنتروپومتري بايستي اختلالات اسكلتي – عضلاني مرتبط با كار علل شايع بيماريهاي اسكلتي – عضلاني پيشگيري از اختلالات اسكلتي – عضلاني رعايت نكات آموزشي زير در انجام كار توسط كارگران ضروريست وضعيت ها وحالات بدني صحيح ستون فقرات براي حفظ وضعيت طبيعي بدن بايد كمردرد بحث در مورد برداريا محور هاي نيرو علل آسيب ها و صدمات به كمر علل رايج صدمه به كمر پيشگيري از آسيب هاي كمر       تمرين هائي براي كمك به كمرتان تمريناتي براي كاهش صدمات وارده به كمر و . .  .       قسمتی از پاورپوینت   هدف كلي: كاربرد اصول ودانش ارگونومي ( مهندسي عوامل انساني ) در حفظ وارتقاء سطح سلامتي كارگران د …

پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 57       محتویات هدف كلي وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني درجهان وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني در ايران تعريف ارگونومي = ( علم راحتي ) ارگونومي علمي چند نظامه است كه در چهار حيطه عمده زير فعاليت دارد در آنتروپومتري بايستي اختلالات اسكلتي – عضلاني مرتبط با كار علل شايع بيماريهاي اسكلتي – عضلاني پيشگيري از اختلالات اسكلتي – عضلاني رعايت نكات آموزشي زير در انجام كار توسط كارگران ضروريست وضعيت ها وحالات بدني صحيح ستون فقرات براي حفظ وضعيت طبيعي بدن بايد كمردرد بحث در مورد برداريا محور هاي نيرو علل آسيب ها و صدمات به كمر علل رايج صدمه به كمر پيشگيري از آسيب هاي كمر       تمرين هائي براي كمك به كمرتان تمريناتي براي كاهش صدمات وارده به كمر و . .  .       قسمتی از پاورپوینت   هدف كلي: كاربرد اصول ودانش ارگونومي ( مهندسي عوامل انساني ) در حفظ وارتقاء سطح سلامتي كارگران د …

پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 57       محتویات هدف كلي وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني درجهان وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني در ايران تعريف ارگونومي = ( علم راحتي ) ارگونومي علمي چند نظامه است كه در چهار حيطه عمده زير فعاليت دارد در آنتروپومتري بايستي اختلالات اسكلتي – عضلاني مرتبط با كار علل شايع بيماريهاي اسكلتي – عضلاني پيشگيري از اختلالات اسكلتي – عضلاني رعايت نكات آموزشي زير در انجام كار توسط كارگران ضروريست وضعيت ها وحالات بدني صحيح ستون فقرات براي حفظ وضعيت طبيعي بدن بايد كمردرد بحث در مورد برداريا محور هاي نيرو علل آسيب ها و صدمات به كمر علل رايج صدمه به كمر پيشگيري از آسيب هاي كمر       تمرين هائي براي كمك به كمرتان تمريناتي براي كاهش صدمات وارده به كمر و . .  .       قسمتی از پاورپوینت   هدف كلي: كاربرد اصول ودانش ارگونومي ( مهندسي عوامل انساني ) در حفظ وارتقاء سطح سلامتي كارگران د …

پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد كارگاه يكروزه ارگونومي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 57       محتویات هدف كلي وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني درجهان وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني در ايران تعريف ارگونومي = ( علم راحتي ) ارگونومي علمي چند نظامه است كه در چهار حيطه عمده زير فعاليت دارد در آنتروپومتري بايستي اختلالات اسكلتي – عضلاني مرتبط با كار علل شايع بيماريهاي اسكلتي – عضلاني پيشگيري از اختلالات اسكلتي – عضلاني رعايت نكات آموزشي زير در انجام كار توسط كارگران ضروريست وضعيت ها وحالات بدني صحيح ستون فقرات براي حفظ وضعيت طبيعي بدن بايد كمردرد بحث در مورد برداريا محور هاي نيرو علل آسيب ها و صدمات به كمر علل رايج صدمه به كمر پيشگيري از آسيب هاي كمر       تمرين هائي براي كمك به كمرتان تمريناتي براي كاهش صدمات وارده به كمر و . .  .       قسمتی از پاورپوینت   هدف كلي: كاربرد اصول ودانش ارگونومي ( مهندسي عوامل انساني ) در حفظ وارتقاء سطح سلامتي كارگران د …

پاورپوینت باکتری اشرشیا کلی

پاورپوینت باکتری اشرشیا کلی 24اسلاید چکيده محتواي فايل: اشرشیا کلی مقدمه ¨خانواده انتروباکتریاسه ها بزرگترین و نا متجانس ترین مجموعه باسیلهای گرم منفی هستند که از لحاظ بالینی اهمیت دارند. ¨ در مجموع 32جنس و بیش از 130 گونه از این خانواده توصیف شده که از لحاظ ساختار بیوشیمیایی و ساختار آنتی ژن و…طبقه بندی شده اند. ¨برخی ارگانیسمها مثل سالمونلا و شیگلا همیشه با بیماری در ارتباط هستند . ¨برخی به عنوان اعضای فلور طبیعی کومنسال بوده و با ایجاد شرایط جدید مانند کسب ژنهای بیماریزای موجود در پلاسمید و باکتریوفاژ و غیره قدرت بیماریزایی را بدست آورده سبب ایجاد عفونت های فرصت طلب می شوند(اشرشیا کلی،کلبسیلا پنومونیه،پروتئوس میرابیلیس) ¨   صفات عمومی انتروباکتریاسه .1باسیل گرم منفی .2اکسیداز منفی .3کاتالاز مثبت .4هوازی- بیهوازی اختیاری .5گلوکز را به جای اکسید تخمیر می کنند. .6انواع متحرک فلاژل پری تریش دارند.   ECOLI ¨جنس اشرشیا کلی فراوانترین ارگانیسم بی هوازی اختیاری موجود در کلون و مدفوع است و شامل 5 گونه است که اشرشیا کلی با اهمیت ترین …

پاورپوینت سینوزیت

پاورپوینت سینوزیت 20اسلاید چکيده محتواي فايل: سینوزیت سینوزیت حاد     سینوس ها حفره های محتوی هوا هستند که ترشحات آنها به طور معمول در بینی ریخته می شود اغلب عفونت های سیستم تنفس فوقانی سینوس ها را درگیر میکند.اگر مجرای سینوس باز باشد ترشحات روشن و انسداد به دلیل تومور,انحراف تیغه میانی,بزرگ شدن کورنه ها,پولیپ سینوس دچار عفونت شده و ترشحات چرکی شده و عفونت ثانویه در جای دیگر پیدایش میابد.   پاتوفیزیولوژی — — متعاقب یک عفونت سیستم تنفسی فوقانی ،التهاب ناشی از رینیت آلرژیک — سینوزیت: — 1)حاد :عفونت در یک یا چند سینوس درمان پذیر — 2)تحت حاد:ترشح چرکی در بینی و بهبودی بعد از 3ماه — 3)مزمن:التهاب طولانی مدت و عدم درمان کامل و عود مکرر وعلایم بیش از 3ماه احتقان بینی ادم مخاط و ترشحات ،بسته شدن سینوس محیط را برای رشد میکروب محیا می کند.در بیش از 60% موارد عوامل باکتریال دخالت دارند:استرپتوکوک پنومونه،هموفیلوس آنفولانزا.عفونت دندان نیز مرتبط با سینوزیت دیده شده. — 4)آلرژیک — 5)هیپرپلاستیک — علایم بالینی — درد در صورت- فشار …

پاورپوینت افزایش وزن و چاقی

پاورپوینت افزایش وزن و چاقی 32اسلاید چکيده محتواي فايل: افزایش وزن و چاقی تعریف اضافه وزن و چاقی اضافه وزن  شرایطی است که در آن وزن فرد از مقدار استاندارد آن بر طبق قد تجاوز کند .   چاقی  حالتی است که چربی ذخیره در بدن به حد بالایی برسد .   الگوی توزیع چربی الگوی توزیع چربی ،  ژنتیکی کنترل می شود و در زنان و مردان متفاوت است . توزیع چربی اضافی در  شکم  که به شکل سیب دیده می شود در مردان شایعتر است.          توزیع چربی اضافی در ناحیه  ران و باسن  که به شکل گلابی میباشد بیشتر در زنان دیده می شود. این ذخایر چربی جهت نیازهای دوران بارداری و شیردهی می باشد.   شیوع چاقی چاقی مردان و زنان را بسته به نژاد و قوم تحت تاثیر قرار می دهد.   شیوع این عارضه در زنان بیشتر از مردان است . علل شیوع چاقی دریافت بالای انرژی بصورت فعال  از طریق تغذیه بیش از حد شامل: خوردن رژیم های پر انرژی بی تحرکی و فعالیتهای کم انرژی  مانند تماشای مداوم تلویزیون و استفاده طولانی مدت از کامپیوتر   &n …

پاورپوینت غربالگری ناهنجاری های جنین

پاورپوینت غربالگری ناهنجاری های جنین 42اسلاید چکيده محتواي فايل : غربالگری ناهنجاری های جنین تاریخچه و علت شناسی سندرم داون سندرم داون شایعترین اختلال کروموزومی شناخته می شود و یکی از علل مهم عقب ماندگی ذهنی کودکان را تشکیل می دهد. این بیماری برای اولین بار توسط جان لنگدون داون گزارش شد. افراد مبتلا پوستی با انعطافذیری کمتر ، صورت  پهن تر  و بزرگتر نسبت به اندامها،بینی کوچک و ضریب هوشی پائین تری دارند .   علت سندرم داون وجود یک اختلال ژنتیکی می باشد که علت آن سه تایی شدن کروموزوم 21 می باشد. این افراد به جای 46 کروموزوم 47 کروموزوم دارند. از زمان تشخیص سندرم داون درباره علل آن تحقیقات زیادی انجام شده است، اما در این میان تنها عاملی که بیشتر از دیگر علل مورد تائید قرار گرفته است بالا بودن سن مادر است.   سندرم ترنر یک ناهنجاری  کروموزومی می باشد   که در این ناهنجاری نوزاد دختر به جای دو کروموزوم جنسی  X  تنها یک کروموزوم  X  دارد. و یا اینکه یکی از کروموزوم های  X  آنها ناقص است. تقریبا از هر 2000 تا 2500 نوزا …

پاورپوینت دیابت

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*  فرمت فايل:powerpoint (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد اسلاید :11 تعریف بیماری   v   ديابت يكي ازانواع بيماريهاي متابوليك است كه         مشخصه آن افزايش قندخون مي باشد. vافرادی که قندخون ناشتای آنهابالاتراز126 میلی گرم در دسی لیتراست، دیابتی محسوب می شوند .      شیوع دیابت جمعیت بالغین بالای 20 سال طی سالهای 1995-2025 میلادی در حدود 64 درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود که شیوع دیابت نیز از 4 درصد در سال 1995 به 5.4 درصد در سال 2025 برسد. تعداد بیماران در کشورهای توسعه یافته با 42 درصد افزایش از 51 به 72 میلیون نفر می رسد اما در کشورهای درحال توسعه با 170 درصد افزایش از 84 به 228 میلیون نفر می رسد. در ایران مطالعه سال 1372 در تهران و حومه شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکزبرای مردان و زنان به ترتیب 7.3 و 7.2 درصد  بدست آمد. …