پروژه پایانی نقش زیر ساخت های کامپیوتری در آموزش و تجارت الکترونیکی (226 ص)

اینترنت و شبکه،زندگی انسانها تحت تاثیر قرار گرفته ودچار تحولی عظیم شده است. زیر ساختهای کامپیوتری که عبارتند از:اینترنت ،شبکه،مبایل و . . . ،از عوامل همین پیشرفتتکنولوژی هستند.این زیر ساختها در تجارت و آموزش نقش مهمی دارند وباعث بوجود آمدن واژه هایی چون تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیک شده اند. ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭼﻴﺴﺖ؟ ‫        ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ واژهاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﻘﺎﻻت و ادﺑﻴﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺗﺠﺎرت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ    ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲرﺳﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﭘﺎﺑﻮدن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر  ‫ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﺪﻳﺪهاي‫ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ازﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﺜﻞ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ دارد. از اﻳﻦرو ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از آن   آﻣﺪه اﺳﺖ. نقش حياتي فناوري الكترونيكي در آموزش و پرورش   يادگيري الكترونيكي زاييده چرخه تحولات سريع و رو به گسترش فناوري هاي نو به مفهوم واقعي آ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *