ظرفیت خودبازسازی ترکیبات سیمانی حاوی مواد مکمل سیمانی مختلف (اصل مقاله + ترجمه ، 23ص ، Word 2003&2007)

ظرفیت خودبازسازی ترکیبات سیمانی حاوی مواد مکمل سیمانی مختلف چکیده: حضور مواد زیان آور و حمل و نقل آنها یکی از مهمترین عوامل کنترل کنندة دوام ترکیبات سیمانی است. در این مقاله ضعف مکانیکی ایجاد شده بوسیلة تنش برشی، شرایط بازسازی و نفوذ یون کلرید برای کامپوزیت های طراحی شدة سیمانی (ECC) که حاوی مواد سیمانی مکمل مختلفی (SCM) می باشند، مورد مطالعه قرار می گیرد. سه نوع SCM، به نمایندگی از طیف گسترده ای از این ترکیبات، در این مطالعه بکار می روند. تغییرات تنش برشی برای تولید ترک ریز در نمونه های ECC تعریف می شود که در این تغییرات نمونه های استوانه ای با سطوح تغییر شکل مختلف بارگذاری می شوند. سپس نمونه های از پیش ترکدار شدة مکانیکی و نمونه های ECC تازه بمدت 2 ماه در معرض سه حالت مختلف بازسازی (در مجاورت رطوبت، جریان هوا، و چرخة انجماد و ذوب) قرار داده می شوند. بمنظور ارزیابی سرعت و میزان خود بازسازی از تست نفوذ سریع کلرید (PCRT)، مشاهدة میکروسکوپی و تحلیل میکروساختاری استفاده می شود. نتایج تست نشان می دهند که نوع SCM تاحد زیادی ظرفیت خودبازسازی کامپوزیت های سیمانی اندازه گیری شده توسط نفوذ یو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *