بسته کسب درامد میلیونی از اینترنت

Spread the love

بستھ کسب درآمد 600000 تومان در خانھ در کمتر از 60 دقیقھ سلام ، در دنیا خیلی از آدم ھا ھستند کھ دوست دارند کسب درآمد کنند و بھ خیلی چیزھا و ایده ھا فکر میکنند . ھمھ ما دوست داریم در کمترین زمان بھترین درآمد را داشتھ باشیم مثلا یک فرد بھ طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت ھم باشد میتواند در روز 50000 تومان درآمد کسب کند کھ بد نیست ولی باید قید زندگی خودش را بزنھ چون 12 ساعت کار میکنھ و 8 ساعت میخوابد و 4 ساعت با خانواده اگھ برای خرید بیرون نره این یک واقعیتھ ولی من دوست دارم در کمترین زمان 50000 تومان بدست بیاورم مثلا یک ساعت اگر یک روز 24 ساعتھ ما باید 9 ساعت بخوابیم 6 ساعت با خانواده باشیم و 4 ساعت با دوستانمون بیرون باشیم و 5 ساعت کار کنیم اگر برای آینده ی تان بھ دنبال مغاذه ھستید بھ طور جدی دور آن را خط بکشید ، افزایش فروش اینترنتی و فروشگاه ھای اینترنتی تھدیدی جدی برای مغازه ھاست! بھ نظر می رسد در آینده این تھدید جدی تر نیز بشود خود من بغل خونم مغازست اما ترجیح میدم حتی مسواکم رو از دیجی کالا سفارش بدم ! وقت ھمھ ی ما ارزشمند است و ھمھ ی ما میدانیم کھ گرانی ھا فاجعھ شده و سراغ ھرک …

پاسخ دهید

Specify LinkedIn API Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *